Publikacje

Poniżej prezentujemy wybrane publikacje członków naszego zespołu:

Jan Mojak, Bankowy tytuł egzekucyjny przeciwko spadkobiercom dłużnika, „Monitor Prawniczy” 11/2011

Jan Mojak, Zabezpieczenia roszczeń w postaci zakazu wykonywania praw z gwarancji bankowej, „Rzeczpospolita” 04.04.2013

Monografia Ewolucja instytucji polskiego prawa papierów wartościowych. W 80-lecie Prawa wekslowego z dnia 28 kwietnia 1936 r., Lublin 2016 r. w której znajdują się, m.in. następujące artykuły:

Jan Mojak, Problem umorzenia weksla in blanco a zasada bezpieczeństwa obrotu, str. 161-173

Tomasz Turski, Odpowiedzialność cywilnoprawna awalisty wekslowego – wybrane zagadnienia, str. 203-219

Jan Mojak, Tomasz Turski, Charakter prawny postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora gminnej szkoły publicznej – wybrane zagadnienia, „Zeszyty Naukowe WSEI seria Administracja” 1/2016

Jan Mojak, Tomasz Turski, Problem zakresu stosowania przepisów Kodeksu Cywilnego o bezpodstawnym wzbogaceniu do rozliczeń pomiędzy stronami umowy o roboty budowlane, zawartej w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, „Zeszyty Naukowe WSEI seria Administracja” 1/2015, str. 27-40

Jan Mojak, Tomasz Turski, W sprawie skutków wykonania ustawowego prawa odstąpienia od umowy o roboty budowlane i jego wpływie na sytuację prawną nabywcy wierzytelności z tejże umowy, „Zeszyty Naukowe WSEI seria Administracja” 1/2013

Jan Mojak, W sprawie identyfikacji wzajemnych praw i obowiązków uczestników transakcji faktoringowych, tj. faktora, faktoranta oraz dłużnika wierzytelności, będących przedmiotem faktoringu, „Zeszyty Naukowe WSEI seria Administracja” 1/2011

Jan Mojak, Jacek Widło, Sądowy zastaw rejestrowy w systemie praw rzeczowych, „Rejent” nr 4(96) – kwiecień 1999 r.

Jan Mojak, Zastaw na wierzytelnościach,”Rejent” nr 10 – październik 1994 r.

Tomasz Turski, Charakter uprawnienia do tzw. nagrody jubileuszowej członków zarządu spółki kapitałowej, „Biuletyn Prawnik” nr 2/27/2012

Tomasz Turski, Stan aktualny i projektowane zmiany w zakresie sądowej ochrony konsumenta [w:] J. Mojak, A. Żywicka (red.), Ochrona praw konsumenta – stan obecny i perspektywy, Lublin 2015

Tomasz Turski, Ochrona osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wobec ubezpieczyciela [w:] J. Mojak, A. Żywicka (red.), Sytuacja przedsiębiorcy na tle zmian w prawie publicznym i prywatnym perspektywie europejskiej, Lublin 2016

Wybrane pozycje książkowe których autorem lub współautorem jest dr Jan Mojak:

Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz do art. 1-449(10) pod red. K. Pietrzykowskiego, Warszawa 2015 r.

Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 450–1088. Przepisy wprowadzające pod red. K. Pietrzykowskiego, Warszawa 2015 r.

Zastaw rejestrowy i rejestr zastawów. Komentarz praktyczny, wyd. IV, Warszawa 2015 r.

Prawo papierów wartościowych. Zarys wykładu, Warszawa 2014 r.

Obrót wierzytelnościami, Warszawa 2011 r.

Polskie i europejskie prawo bankowe w zarysie, Lublin 2010 r.