O nas

Jan Mojak

Jan Mojak –  doktor nauk prawnych, radca prawny, wykładowca w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Ekspert w zakresie prawa cywilnego, prawa papierów wartościowych, w tym prawa wekslowego oraz prawa bankowego. Nauczyciel i niekwestionowany autorytet dla wielu pokoleń prawników, wykładowca szkoleń dla sędziów, radców prawnych, adwokatów, komorników, notariuszy. Ukończył Faculté Internationale de Droit Comparé w Amsterdamie, Brukseli i Trento, odbył również roczny staż naukowy na Ludwig-Maximilians-Universität w Monachium. Był doradcą Komisji Papierów Wartościowych w Warszawie, gdzie współtworzył system prawny rynku kapitałowego w Polsce, w tym dematerializację papierów wartościowych, był także konsultantem Ministerstwa Finansów ds. restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw oraz banków, wielokrotnie pełnił funkcję arbitra oraz eksperta organów administracji rządowej, współtwórca projektów wielu aktów prawnych, w tym ustawy o reprywatyzacji i ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym, a jako członek zespołu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego współtwórca projektu nowego Kodeksu cywilnego.
Autor lub współautor blisko 200 publikacji, w tym cenionych na rynku prawniczym komentarzy, m.in. Komentarz do kodeksu cywilnego, pod red. K. Pietrzykowskiego, t. I i II, wyd. VIII, Warszawa 2015 r. i Zastaw rejestrowy i rejestr zastawów. Komentarz praktyczny, wyd. IV, Warszawa 2015 r., oraz monografii m.in. Przelew wierzytelności w polskim prawie cywilnym, Lublin 1990 r. (za którą uzyskał nagrodę Ministra Edukacji Narodowej) i wielokrotnie wznawianej Obrót wierzytelnościami, Warszawa 2011 r., która na stałe weszła do kanonu polskiej cywilistyki, a także takich pozycji jak Prawne zabezpieczenie wierzytelności bankowych, Kraków 2000 r., Prawo spółek. Zarys, Warszawa 2000 r., Polskie prawo kontraktowe. Zarys wykładu, Warszawa 2005 r., Polskie i europejskie prawo bankowe w zarysie, Lublin 2010 r., Prawo papierów wartościowych. Zarys wykładu, Warszawa 2014 r.; oraz licznych artykułów specjalistycznych, wśród których na uwagę zasługuje przede wszystkim artykuł Bankowy tytuł egzekucyjny przeciwko spadkobiercom dłużnika, Monitor Prawniczy 11/2011, dający podstawy do uchylenia przez Trybunał Konstytucyjny przepisów o bankowym tytule egzekucyjnym, przez co zniesiona została dyskryminacja milionów kredytobiorców w Polsce.

Tomasz Turski – radca prawny, ekonomista, ukończył z wyróżnieniem studia dzienne na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie (Instytut Prawa Cywilnego) oraz studia dzienne na kierunku ekonomii na Wydziale  Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie (specjalność biznes międzynarodowy), odbył aplikację w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie, gdzie uzyskał odznaczenie nadane przez Dziekana OIRP w Lublinie za wysokie osiągnięcia naukowe. Po zakończeniu aplikacji zdał z wyróżnieniem praktyczny egzamin zawodowy przeprowadzany przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Krajową Radę Radców Prawnych. Ponadto ukończył dwuletnie studium prawa amerykańskiego organizowane przez Centrum Prawa Amerykańskiego (Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie) i Chicago – Kent College of Law  (Illinois Institute of Technology w Chicago) przy współpracy z Center for International Legal Studies w Salzburgu. Dotychczasowe  doświadczenie praktyczne zdobywał m.in. w kancelariach radców prawnych, w kancelarii doradcy podatkowego, w sądzie rejonowym, w międzynarodowej instytucji finansowej, a także obsługując jednostki samorządu terytorialnego oraz jako prawnik wewnętrzny  (in-house lawyer). Ponadto zaangażowany w działalność jednostek tzw. trzeciego sektora (NGO).
Autor lub współautor publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego i wekslowego, w tym rozdziałów w monografiach oraz artykułów. Uczestnik lub prelegent międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji naukowych, a także uczestnik kursów i szkoleń, w tym z zakresu instrumentów finansowych i z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.